I. Ogólne warunki i definicje 

1. Definicja: Użytkownikiem (konsumentem) w rozumieniu niniejszych OWH jest osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą Ekonergy Polska Sp. z o. o. czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Definicja: Przedsiębiorcą w rozumieniu niniejszych OWH są osoby fizyczne lub prawne, lub spółki osobowe, lub kapitałowe posiadające osobowość prawną, prowadzące działalność handlową lub indywidualną działalność gospodarczą.

3. Poniższe warunki mają zastosowanie do wszystkich ofert, dostaw, usług i innych relacji biznesowych pomiędzy spółką Ekonergy Polska Sp. z o. o. (zwana dalej Dostawcą) i partnerem handlowym (zwanym dalej Zamawiającym). Inne niż określone w OWH warunki ofert, dostaw, usług nie mają dla Ekonergy Polska żadnej mocy prawnej.  Inne warunki współpracy wymagają zawsze formy pisemnej i muszą być potwierdzone przez Dostawcę.

4. Kosztorysy, rysunki i inne dokumenty techniczne stanowią własność Dostawcy, któremu przysługują prawa autorskie. Dokumenty te mogą być ujawnione osobom trzecim jedynie za uprzednią zgodą Dostawcy, ale jeżeli w procesie wyboru Dostawcy zamówienie przyznane jest na rzecz innego Dostawcy, dokumenty te muszą być niezwłocznie zwrócone. Odnosi się to również do dokumentów Zamawiającego.

5. Wszelkie ogólne oferty zawarte także w materiałach reklamowych, broszurach, stronach internetowych nie są wiążące i zawsze wymagają potwierdzenia w formie pisemnej. Dostawca zastrzega sobie prawo do uzasadnionych zmian danych urządzeń, które stale podlegają procesom optymalizacji.

6. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662), Dostawca zastrzega sobie prawo do przechowywania danych osobowych Zamawiającego.

II. Ceny i warunki płatności

1. Cena zakupu towaru i ceny za usługi pomocnicze – przedstawione na dokumentach płatniczych należy wpłacać w pełnej wysokości na rachunek bankowy Dostawcy (Ekonergy Polska) w uzgodnionych terminach.

2. Wszystkie ceny są cenami Loco siedziba Dostawcy, zawierają załadunek, z wyłączeniem opakowań i rozładunku. Do cen netto należy doliczyć podatek VAT w ustawowej wysokości.

3. Zamawiający może dochodzić zatrzymania roszczenia Dostawcy, jeżeli przedstawione zostały ku temu ważne przesłanki.

4. Wszystkie dodatkowe opłaty (np. podatki, cła, opłaty graniczne, itp.), wynikające z / lub w związku z wykonaniem usługi lub zamówienia poza terytorium RP stanowią odrębny koszt Zamawiającego.

5. Podstawą ustalania odsetek są odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych w stosunku rocznym + koszty manipulacyjne w wysokości 2 %.

III.  Zastrzeżenie własności

1. Przedmiot dostawy pozostaje własnością Dostawcy aż do pełnego uregulowania wszystkich roszczeń i zobowiązań wynikających z relacji między Dostawcą, a Zamawiającym.

2. W okresie zatrzymania prawa własności Zamawiającego zakazany jest zastaw na towarach Dostawcy lub nakładanie na towar tytułu zabezpieczenia. Zamawiający zobligowany jest powiadomić Dostawcę niezwłocznie o wszelkiej ingerencji osób trzecich w zakresie własności Zamawiającego (konfiskaty, innych dyspozycji lub ingerencji osób trzecich).

3. W przypadku naruszenia zobowiązania przez Zamawiającego, w szczególności opóźnienia w płatności, Dostawca jest uprawniony do odstąpienia od umowy i żądania zwrotu przedmiotu dostawy. Zamawiający zobowiązany jest do zwrotu towaru. Straty wynikające z utraty korzyści, kosztów montażu i demontażu, ewentualnych kosztów transportu stanowią koszt Zamawiającego i znajdą odzwierciedlenie w wystawionej przez Dostawcę na rzecz Zamawiającego  fakturze VAT .

4. Jeżeli wartość wszystkich zabezpieczeń, do którego Dostawca jest uprawniony przekracza 20% wartości towaru lub usługi Dostawca jest zobowiązany, na żądanie Zamawiającego, odstąpić od części zabezpieczeń.

IV.  Terminy dostawy i opóźnienia

1. Wiążące zachowanie terminów dostaw wymaga terminowego otrzymania wszystkich dokumentów, do których dostarczenia zobowiązany jest Zamawiający oraz realizacji płatności w  uzgodnionych terminach. Jeśli warunki te nie są spełnione w odpowiednim czasie, terminy powinny być odpowiednio przedłużane; zasada ta nie ma zastosowania, jeżeli dostawca jest odpowiedzialny za opóźnienia.

2. W przypadku niedotrzymania obowiązujących terminów na skutek działania siły wyższej (np.: mobilizacja, wojna, powstanie, strajki) terminy powinny zostać odpowiednio przedłużone. Zapis ten dotyczy zarówno Dostawcy, jaki i Zamawiającego.

3. Jeżeli opóźnienia w dostawie przekraczają okres 2 tygodni i wynikają z winy Dostawcy, Zamawiający ma prawo domagać się odszkodowania na skutek poniesionych szkód w wysokości 0,5% wartości dostawy za każdy pełny tydzień zwłoki, ale maksymalnie 5% wartości dla tej części, która nie mogła być wykorzystana do użytkowania, ze względu na opóźnienie.

4. Zamawiający nie jest uprawniony do podejmowania dalszych roszczeń o odszkodowanie z tytułu opóźnień w dostawie. Powyższe nie ma zastosowania, jeżeli Dostawca działał umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa. Zamawiający może odstąpić od umowy tylko w ramach określonych przez ustawodawcę, o ile za opóźnienie w dostawie odpowiada Dostawca. Zmiana ciężaru dowodu na niekorzyść Zamawiającego nie wynika z powyższych postanowień.

V. Przeniesienie ryzyka

1. Wraz z przekazaniem towaru spedytorowi/przewoźnikowi, najpóźniej opuszczeniu przez towar siedziby (zakładu) Dostawcy ryzyko przechodzi na Zamawiającego. Zasada ta ma również zastosowanie w przypadku, gdy koszty wysyłki lub koszty instalacji są ponoszone przez Dostawcę. Tylko na wyraźne życzenie i na koszt Zamawiającego przesyłka może być ubezpieczona przez Dostawcę.

2. Jeżeli dostawa jest opóźniona z powodu okoliczności, za które Dostawca nie ponosi odpowiedzialności, ryzyko przechodzi na Zamawiającego z datą zgłoszenia gotowości do wysyłki. Jeśli mimo zgłoszenia gotowości do wysyłki, dostawa nie jest realizowana Dostawca jest uprawniony do przechowywania nieodebranego towaru na koszt i ryzyko Zamawiającego z adnotacją, że towar został dostarczony.

VI. Instalacja i montaż

1. Jeśli instalacja i montaż elementów dostawy są realizowane przez Dostawcę stosuje się poniższe warunki, o ile pisemnie i z potwierdzeniem Dostawcy nie uzgodniono inaczej.

2. Zamawiający jest zobowiązany do wykonania i zapewnienia na własny koszt i w określonym czasie:

  • wszelkich robót i prac przygotowawczych, dodatkowo wymaganych fachowców i pomocników, oraz niezbędnych narzędzi

  • przyborów i materiałów niezbędnych do montażu i uruchomienia (w tym rusztowania i paliwa

  • energii i wody w miejscu użytkowania wraz z przyłączami, ogrzewaniem i oświetlenie

  • wystarczająco dużego, zamykanego pomieszczenia do przechowywania części maszyn, materiałów, narzędzi

3. Przed rozpoczęciem prac montażowych Zamawiający powinien dostarczyć niezbędne informacje o lokalizacji ukrytych linii elektroenergetycznych, gazowych, wodnych lub podobnych instalacji.

4.  Przed przystąpieniem do montażu lub instalacji wszelkie potrzebne do rozpoczęcia pracy przedmioty i dokumenty muszą być dostępne na miejscu montażu lub instalacji, oraz wszelkie prace przygotowawcze muszą być tak zaawansowane lub ukończone, by sam proces montażu lub instalacji przebiegał płynnie bez koniecznych przerw, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami.

Trasa dostawy i obszar instalacji lub montażu muszą być dostępne, wyrównane i wyczyszczone.

5. Jeżeli montaż, instalacja lub uruchomienie opóźnia się z powodu okoliczności, za które Dostawca nie ponosi odpowiedzialności, Zamawiający ponosi uzasadnione koszty związane z czasem oczekiwania na uruchomienie oraz dodatkowe koszty podróży poniesione przez pracowników Dostawcy lub pracowników montażowych.

6. Zamawiający na czas procesu uruchomienia poświadcza dyspozycję własnego personelu oddelegowanego do montażu i uruchomienia.

VII. Odbiór

Zamawiający nie może odmówić przyjęcia dostawy z powodu nieznacznych wad powstałych w trakcie transportu. Ewentualne uszkodzenia powstałe podczas transportu muszą być zgłoszone przez Zamawiającego przewoźnikowi lub kurierowi przed przyjęciem przesyłki, po odbiorze towaru wymagają formy pisemnej z zachowaniem odpowiednich warunków i terminów.

VIII. Okres gwarancji i wady materiałowe

1. Okres gwarancji na dostarczony towar zgodnie z art. 577 § 4 i 581 KC wynosi 18 miesięcy, z ograniczeniem do maksymalnie 9000 motogodzin. Okres przedawnienia rozpoczyna się od daty przeniesienia ryzyka. Dostawca musi być poinformowany niezwłocznie w formie pisemnej o wszelkich zidentyfikowanych wadach.

Części, które zostały wymienione na sprawne stanowią własność dostawcy.

2. Obowiązek naprawienia wad materiałowych nie obejmuje wad spowodowanych przez mechaniczne, termiczne i chemiczne działanie lub przepięcia i wyładowania atmosferyczne, a także działanie wynikające z tzw. siły wyższej;

nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania i / lub konserwacji przez Zamawiającego, działań osób nieuprawnionych, wszelkich uszkodzeń powstałych na skutek nieprawidłowego lub niedbałego używania urządzenia, nadmiernego przeciążenia, eksploatacji w niewłaściwych warunkach, w szczególności związanych z oddziaływaniem chemicznym, temperaturowym i zakłóceniami elektromechanicznymi, stosowania nieodpowiedniego sprzętu, lub innych zdarzeń, za które Dostawca nie jest odpowiedzialny;

nie obejmuje także części naturalnie zużywających się w procesie eksploatacji, które ze względu na właściwości materiału lub sposobu ich użycia, podlegają przedwczesnemu zużycia.

3. Warunkiem utrzymania gwarancji jest wykonanie i udokumentowanie procesu uruchomienia oraz wykonywanie regularnych prac konserwatorskich przez Dostawcę lub autoryzowanych partnerów handlowych

4. Jeżeli Zamawiający jest użytkownikiem (konsumentem) ma prawo w przypadku wystąpienia istotnej wady do naprawy lub wymiany (dostawy zastępczej). Dla roszczeń gwarancyjnych, które powstają w czasie realizowanych dostaw, które nie zostały podjęte przez Dostawcę, w trakcie eksploatacji lub w przypadku, gdy wymagane prace konserwacyjne nie zostały przeprowadzone przez Dostawcę, Dostawca akceptuje tylko roszczenia do wysokości kosztów, które byłyby poniesione przy usuwaniu wady w siedzibie Dostawcy. Koszty transportu, podróży ponosi Zamawiający. Uszkodzenia, które mogą być spowodowane nieprawidłową konserwacją są wyłączone z gwarancji.

5. Jeżeli Zamawiający jest przedsiębiorcą, Dostawca jest zobowiązany w razie zaistnienia istotnej wady do wymiany wadliwego materiału i / lub zwrotu kosztów ewidentnie wadliwych części oraz kosztu wykwalifikowanego personelu zaangażowanego do naprawy. Czas potrzebny do rozwiązywania problemu, koszty podróży, czas instalacji i inne należności powstałe w związku z uszkodzeniem gwarancyjnym nie stanowią kosztów Dostawcy i tym samym nie podlegają zwrotowi kosztów przez Dostawcę. Zasadzie zwrotu kosztów przez Dostawcę podlegają tylko uszkodzone część i roszczenia gwarancyjne. Wadliwe części powinny być dostarczone do Dostawcy, który po przeprowadzeniu testów, pomiarów i badań, podejmuje decyzje o uznaniu roszczeń. Jeżeli zawiadomienie o wadach okaże się nieuzasadnione, Dostawca zastrzega sobie prawo do obciążenia Zamawiającego poniesionymi z tego tytułu kosztami. 

IX. Inne roszczenia o odszkodowanie

1. Roszczenia o odszkodowanie i zwrot kosztów (w następstwie roszczeń o odszkodowanie), bez względu na podstawę prawną wynikające z  naruszenia zobowiązań umownych i bezprawnych czynów, są wykluczone.

2. Powyższego przepisu nie stosuje się w przypadku obowiązkowej odpowiedzialności, np.: w przypadkach umyślnego, rażącego zaniedbania, utraty życia, uszczerbku na ciele i zdrowiu oraz naruszenia istotnych zobowiązań umownych. Tym samym roszczenie o odszkodowanie z tytułu naruszenia istotnych zobowiązań umownych jest ograniczone do typowych, przewidywalnych szkód, jeśli nie ma winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa. Zmiana ciężaru dowodu na niekorzyść Zamawiającego nie polega pod powyższe zasady.

3. Jeśli Zamawiający jest uprawniony do roszczeń odszkodowawczych zgodnie z punktem IX niniejszych OWH, podlega przepisom o upływie okresów przedawnienia roszczeń odszkodowawczych.

X. Rozstrzyganie sporów miedzy stronami.

1. Jedynym miejscem jurysdykcji dla wszelkich sporów bezpośrednio lub pośrednio wynikających ze stosunku umownego między Dostawcą, a Zamawiającym jest siedziba Dostawcy. Jednak Dostawca jest uprawniony także do składania pozwów w miejscu siedziby sądu Zamawiającego.

2. Do wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszych OWH i stosunków umownych między Dostawcą, a Zamawiającym ma zastosowanie prawo polskie, z wyłączeniem Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

XI. Ważność umowy

Umowa pozostaje wiążące, również, gdy poszczególne postanowienia są prawnie nieskuteczne. Powyższe nie ma zastosowania, jeżeli przestrzeganie umowy stanowiłoby nadmierne trudności dla jednej ze stron.

Ogólne warunki handlowe - OWH

Kontakt | Polityka prywatności | Ogólne Warunki Handlowe

EKONERGY Polska Sp. z o.o.  | 95-100 Zgierz,   ul. Konwaliowa 34  | NIP 732 217 45 48  | Regon 360000490  | KRS 0000529831 | tel +48 791 077 740|

 

Copyright © 2020 Ekonergy Polska